Obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. Všeobecné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností VIVA Corporation s.r.o (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
 

Společnost VIVA Corporation s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu na stránkách www.forsa.cz

2. Prodávající

VIVA Corporation s.r.o. 
Rybná 24, 110 00, Praha 1 
Zapsáno obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147278 
IČ: 28515943 
DIČ: CZ28515943 

Kontaktní údaje
Telefon: 776 571 715
Email: viva@vivacoorporation.cz 
Email: kontaktní email dle jednotlivých sekcí na stránkách www.forsa.cz 

Adresy servisních míst: 
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

3. Kupující

Kupující - spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. 

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, nebo fyzická osoba zapsána živnostenským oborem příslušného úřadu, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem právní vztahy neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.forsa.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.  

4. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.forsa.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. 

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je potvrzením na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce www.forsa.cz. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. 

Zrušení objednávky 
Kupující i prodávající, mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Zaslání zboží

U zboží, které má být kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Objednané zboží bude kupujícím zasláno až po úhradě zboží prodávajícímu. 

Dodací lhůta 
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce. 

Způsob dopravy 
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a dopravce. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Dopravu zboží hradí kupující, aktuální ceník je uveden na stránkách www.forsa.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně prodávajícího v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde kupující v sekci "doprava". 

Způsob uhrazení ceny za zboží 
Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit elektronickým bankovnictvím platební kartou, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícímu pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou. 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Daňový doklad může být zaslán i emailem na uvedenou adresu kupujícího. 
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

Dárkové poukazy
K úhradě ceny za zboží, může kupující použít dárkový poukaz. Dárkový poukaz lze kombinovat se slevami, nelze použít dva a více dárkových poukazů v jednom nákupu.

Převzetí zboží 
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. 

Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. 

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Kupující před podpisem pečlivě zkontroluje obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží ve vlastním zájmu. 

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava". 

Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím 
Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list 
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. 

Záruční doba je uvedena v popisu u každého zboží. Záruční list je vystaven v den prodeje zboží kupujícímu. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

Reklamace 
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě FORSA.cz, doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Kupujícímu následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti kupujícího, či adresu, kam kupující zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 

Vyřízení reklamace 
Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

7. Odstoupení od smlouvy

Právo kupujícího na odstoupení 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. 

Kupující nemůže odstoupit od smluv: 
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,  
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,  
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,  
f) spočívajících ve hře nebo loterii. 

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

Právo prodávajícího na odstoupení 
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Postup v případě odstoupení od smlouvy 
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění. 

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, elektronicky na emailovou adresu obchod@forsa.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího. 
Při odstoupení kupující uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu, předloží originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. 

Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). 

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.). 

Rozpor z kupní smlouvy 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1./Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu velkoobchod@satob.cz

8.2./Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.3./Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

8.4./Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU.  Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8.5./Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

8.8./V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9./Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9. Ochrana osobních údajů

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 4.6.2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.